opc_loader
Print deze pagina:

Verkoopsvoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen. Alfateak behoudt zich het recht om speciale bestellingen te weigeren indien de klant geen vooraf bepaald voorschot op deze bestelling betaalt.

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de doorverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.

7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te eisen.

8. In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een particuliere consument betreft, dan heeft deze het recht om binnen een termijn van 15 werkdagen (zaterdag inbegrepen) van de aankoop af te zien. Dit kan enkel voor producten die niet op maat van de klant zijn gemaakt en geleverd (Speciale afmetingen, maatwerk...) Wel is de particuliere consument verplicht de leveringskosten te betalen en dient hij de goederen op eigen kosten terug te bezorgen op een vooraf met Alfateak afgesproken plaats.

9. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij de volledige eigendom van de verkoper.

10. In geval van betwisting zijn enkel de bevoegde wettelijke instanties bevoegd om hierover uitspraak te doen.

11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

12. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d. ...

13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillisement of kennelijk onvermogen van de klant.

14. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

15. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestaties of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

18. De goederen worden verzonden op risico van Alfateak en zijn verzekerd door oftewel Alfateak oftewel de desbetreffende vervoersmaatschappij. Vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper. Indien de koper de goederen zelf komt afhalen of laat afhalen dient hij zelf in te staan voor een eventuele verzekering van het transport en is Alfateak in geen geval verantwoordelijk voor schade aan de goederen die door gebrekkig vervoer (slecht vastmaken, krassen door ongeschikt voertuig...) toegebracht wordt aan deze goederen.

19. Bij alle producten staat een korte beschrijving of méér gedetailleerde info. Dit is steeds onder voorbehoud van eventuele fouten of vergissingen ons meegedeeld door de leverancier of producent. In geval van twijfel kan u steeds mailen voor meer informatie omtrent een product.

20. Alle fotos en informatie op de website zijn steeds louter informatief en onder voorbehoud van fouten of vergissingen buiten onze wil om. Deze fotos en informatie zijn niet bindend.

21. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis, en worden door Alfateak voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen, zolang deze binnen een "redelijke" termijn vallen, wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.

22. Goederen die Alfateak worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de klant die zal instaan voor de transportkosten. Goederen door de koper naar Alfateak opgestuurd ter herstelling, dienen bij Alfateak toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de klant, op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen. Omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van Alfateak tenzij anders overeengekomen. Alle goederen verkocht door Alfateak hebben een garantie van 2 jaar Carry In, volgens de voorwaarden gestipuleerd in nr 23. Uitzonderlijk hebben goederen een langere garantietermijn. Om te bepalen over welke goederen het hier gaat, kan u ons best contacteren. Bij het terugsturen van goederen naar Alfateak voor herstelling, zal een forfaitair bedrag van 15 euro exclusief BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij Alfateak werden aangekocht. Goederen uit garantie of niet van Alfateak afkomstig, en binnengebracht ter herstelling, verblijven in de bedrijfsruimte van Alfateak op risico van de klant. Herstelde of vervangen goederen dienen steeds in de bedrijfsruimten van Alfateak te worden afgehaald. Verzending is enkel mogelijk met een transportdienst (GLS, Taxipost, DaybyDay, Alfrasprint...) op kosten van de klant, tenzij anders bepaald of overeengekomen.

23. Alle meubelen geleverd door Alfateak vallen onder de volgende garantiebepalingen:

- Onze garantiebepalingen gelden niet voor slijtage bij normaal gebruik aan o.a. pootdoppen en voor gebreken of defecten die ontstaan door verkeerd gebruik van de meubelen, zoals: abnormale belastingen, aantasting door agressieve stoffen, krassen, het plaatsen van hete voorwerpen zoals pannen en fakkels boven de 100ºC op de meubelen en verkeerde montage.

- Onze garantiebepalingen gelden niet bij eventuele vergrijzing van het hout (tuinmeubelen) of bij gebruik van niet door Alfateak goedgekeurde producten om het hout te behandelen (bijtende producten, zuren...)

- De garantie is alleen van kracht indien u op het aankoopadres de kassabon kunt overleggen. zonder aankoopbon kan er niet geruild of hersteld worden.

- Meubelen vallen onder de garantiebepalingen en zullen door Alfateak hersteld of omgeruild worden indien er zich duidelijke gebreken (scheuren, grote openingen...) voordoen in aanhechtingspunten van het meubel (daar waar 2 stukken hout aan elkaar hangen hetzij door scharnieren, lijm, een kliksysteem...). Indien uw huis echter extreme temperatuursverschillen of een abnormaal lage of hoge vochtigheidsgraad heeft (ideaal ligt deze tussen de 70 en 90%), is Alfateak niet verantwoordelijk voor schade aan de meubelen.

- Kleine scheurtjes in het hout zijn volkomen normaal daar teakhout een natuurproduct is en het hout "leeft" en dus altijd kleine vormveranderingen zal ondergaan.

24. Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten.

25. Als klant van Alfateak verklaart u weet te hebben van, en akkoord te gaan met deze verkoopsvoorwaarden.

26. Alfateak en het Alfateak logo zijn een geregistreerd merk van de firma Primo-teak bvba , Ubbelstraat 58   3550  HEUSDEN-ZOLDER BTW : BE 0892.999.321.